Altijd Dichtbij !

Barneveld zet in op groei naar 80.000 à 85.000 inwoners in 2040


Groei versterkt leefbaarheid van alle kernen

De gemeente Barneveld zou de komende periode – tot 2040 – kunnen groeien tot 80.000 à 85.000 inwoners. Nieuwe woningen worden niet alleen in de grootste kernen Barneveld en Voorthuizen gerealiseerd, maar juist ook in de andere dorpen van onze gemeente; dit draagt bij  aan de leefbaarheid in deze kleinere kernen. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad in de zogenoemde Hoofdlijnennotitie Koers Barneveld 2040 die de basis vormt voor de Omgevingsvisie Barneveld die de tweede helft van dit jaar wordt opgesteld.

Het college en de gemeenteraad hebben de afgelopen maanden nagedacht over de groei van Barneveld. Dat was om verschillende redenen nodig:

  1. In 2016 werd de Strategische Visie Barneveld 2030 vastgesteld. Sindsdien is de groei aanmerkelijk toegenomen en is het nodig om opnieuw over die groei na te denken;
  2. We ervaren de afgelopen jaren een toenemende druk vanuit het westen op Barneveld en Regio Foodvalley – zowel op het gebied van wonen als op het terrein van werkgelegenheid;
  3. De gemeente Barneveld is geen eiland; in onze omgeving vinden ruimtelijke ontwikkelingen plaats die ook van invloed zijn op Barneveld – zoals de Verstedelijkingsstrategie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley en het Ontwikkelbeeld Amersfoort. Het is goed om dan ook zélf – als gemeente Barneveld – over je eigen toekomst te hebben nagedacht.

De afgelopen maanden is daarom gewerkt aan een Hoofdlijnennotitie met een aantal mogelijke ontwikkelscenario’s. De gemeenteraad heeft het college gevraagd om de raad – op basis van deze notitie – een aantal uitgangspunten voor een groeiscenario van Barneveld voor te leggen. Deze zes uitgangspunten zijn:

  1. De gemeente Barneveld kiest vanuit haar maatschappelijke opgave voor het faciliteren van verdere groei van het inwonertal naar zo’n 80.000 à 85.000 inwoners richting 2040.
  2. Woningbouw vindt niet alleen in Barneveld en Voorthuizen, maar in álle kernen plaats.
  3. We zoeken naar een goede balans in de ruimtevraag van woningbouw, landbouw, energietransitie en natuur.
  4. We investeren extra in de kwaliteit van onze leefomgeving.
  5. We investeren in de mobiliteit en bereikbaarheid van Barneveld.
  6. We blijven (mede ook vanwege onze ligging) investeren in het vestigingsklimaat van Barneveld.

Deze uitgangspunten worden, na instemming door de raad, meegenomen in het Omgevingsvisie traject en samen verder ingevuld met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. In het najaar start de eerste participatieronde hiervoor, de eerste stap om samen te komen tot een Omgevingsvisie waarbij we samen gaan bepalen hoe Barneveld eruit gaat zien in 2040.

Wil je weten hoe dit verder gaat? Luister dan mee tijdens de raadscommisie vergadering op 24 juni en/of tijdens de raadsvergadering op 7 juli. Je kan je ook al opgeven om mee te denken met de Omgevingsvisie. Denk mee | Gemeente Barneveld Wil je meer weten over de Omgevingswet en Omgevingsvisie? Kijk dan op de website.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email