Altijd Dichtbij !

Betrek bewoners actief en pak duurzame opwek regionaal aan

Burgerforum Regio Foodvalley brengt advies uit


Waar, hoe en hoeveel zonne- en windenergie kunnen we in 2030 opwekken in de regio? In Regio Foodvalley werken vertegenwoordigers van belangenpartijensamen met 8 gemeenten, 2 provincies en 2 waterschappen aan een plan daarover: de Regionale Energiestrategie (RES). Een groep inwoners uit de hele regio – een burgerforum – geeft advies over hoe in dit regioplan rekening gehouden kan wordenmet wat inwoners belangrijk vinden. Het burgerforum heeft het advies samengevat in zeven aanbevelingen. Die geven weer wat inwoners van de regio belangrijk vinden en wat zij waarderen aan hun leefomgeving.

Aanbevelingen en voorwaarden voor succes

“Geef mensen naast lasten de lusten en wees creatief daarin. Richt een bewonerspanel op dat steeds mee kan blijven denken. Respecteer landschap en natuur en pak het duurzaam opwekken van energie én de communicatie daarover regionaal aan. Blijf ook alternatieven voor zonne- en windenergie onderzoeken voor de langere termijn en stimuleer isoleren en energiebesparing.” Het burgerforum keek ook naar hoe het opwekken van duurzame energie een succes kan worden: “Kijk langer dan vier jaar verkiezingstermijn. De gemeenten moeten zich committeren aan wat in de RES staat. Zorg voor open communicatie, bespreek heikele punten in plaats van ze te verdoezelen. Neem nu maatregelen voor de korte termijn maar kijk ook naar de periode na 2030 en naar innovaties. Zorg voor subsidiemogelijkheden en terugverdienmodellen. Zorg dat het energienet zo snel mogelijk meer energie kan vervoeren. De kosten gaan voor de baat uit!”

Oplossingen die recht doen aan alle belangen

In Regio Foodvalley willen we een schone wereld voor ons en onze kinderen. Dat vraagt om moeilijke keuzes. Want waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Past het in het landschap? En hoe houden we het betaalbaar? Wethouders, vertegenwoordigers van andere overheden en van belangenpartijen zoeken samen naar een antwoord op deze vragen en naar oplossingen om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. In een gezamenlijk Stakeholderoverleg zoeken zij oplossingen die recht doen aan alle belangen. Deze werkwijze is in 2019 vastgelegd in een Startnotitie. Die vervolgens is vastgesteld door onder andere alle gemeenteraden in Regio Foodvalley.

Mening inwoners is belangrijk

Om het belang van inwoners uit de regio in het Stakeholderoverleg in te brengen, is er in november 2020 een burgerforum gevormd. Het is een diverse groep mensen uit de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. Zowel mannen als vrouwen met verschillende achtergronden, opleiding en leeftijden. Twee leden van het burgerforum nemen namens het burgerforum deel aan het Stakeholderoverleg. Zij brachten op 3 maart hier hun advies rechtstreeks in. Het burgerforum adviseert vanuit het belang van de inwoners uit Regio Foodvalley. Daarom vroeg Regio Foodvalley in een online raadpleging aan alle inwoners wat zij belangrijk vinden bij het duurzaam opwekken van energie in de regio.Meer dan 5000 motivaties, ideeën en argumenten kwamen daarop in januari binnen. 

Stakeholders wegen het advies serieus: alleen gemotiveerd afwijken

Het burgerforum maakte hun advies aan de hand van de uitkomsten van deze raadpleging onder inwoners. Daarnaast gebruikten zij kennis die ze opdeden over het werk aan de RES en over het beleid van de gemeenten. Het advies van het burgerforum en het resultaat van de raadpleging komt als bijlage bij de Regionale Energiestrategie. Gemeenten, provincies en waterschappen besluiten vanaf eind april 2021over deze RES. De partijen die meedoen aan het Stakeholderoverleg wegen de komende maand het advies van het burgerforum bij het maken van eigen keuzes. Het advies van het burgerforum is niet vrijblijvend ingebracht en vraagt om een onderbouwing als een stakeholder ervan afwijkt. 

Zowel het rapport met de resultaten van de raadpleging als het advies van het burgerforum is vanaf vandaag te vinden op resfoodvalley.nl.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email