Altijd Dichtbij !

College Barneveld wil verplaatsing Flying Bikes en wielervereniging Tour de Force mogelijk maken

College Barneveld wil verplaatsing Flying Bikes en wielervereniging Tour de Force mogelijk maken

Het college van Barneveld wil een uitvoeringskrediet beschikbaar stellen voor de verplaatsing van Flying Bikes en Tour de Force. Een uitvoeringskrediet is het bedrag dat nodig is voor (de uitvoering van) een project. In december 2020 (n.a.v. de unaniem aanvaarde raadsmotie van 8 juli 2020) heeft de gemeenteraad al een voorbereidingskrediet van 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de planvorming voor de huidige en nieuwe locatie van de fietscrossbaan. Op 7 juli besluit de gemeenteraad over het vaststellen van dit uitvoeringskrediet. Als de raad instemt met het voorstel komt de verplaatsing van Flying Bikes een stap dichterbij.

Zodra de raad positief besluit over de kredietverstrekking wordt dit bedrag opgenomen in de  programmabegroting 2022 van de gemeente Barneveld. Verdere planvoorbereiding vindt plaats na definitieve besluitvorming van de gemeenteraad op 7 juli.

Wethouder Didi Dorrestijn: “We hopen, na de raadsvergadering van 7 juli, snel verdere stappen te kunnen nemen om tegemoet te komen aan de wens vanuit Kootwijkerbroek om de baan te verplaatsen. Met de verplaatsing naar de nieuwe beoogde centrale plek in onze gemeente is er voor de verenigingen ook ruimte om te groeien, een lang gekoesterde wens.

Voor de huidige omwonenden betekent de verhuizing dat er een einde komt aan overlast van geluid en stof. Met dit besluit gaan we een forse investering doen in een sportaccommodatie voor de hele gemeente en scheppen we ook ruimte om te investering in de leef- en woonomgeving in Kootwijkerbroek. Na het raadsbesluit willen we verder met het bestemmingsplan en gaan we in gesprek met de huidige bewoners over de invulling van het vrijkomende terrein. Landschap, ontmoeting en woningbouw worden in dit nieuwe plan samengevoegd.”

De gemeenteraad wordt o.a. gevraagd in te stemmen met:

  • Beschikbaarstelling van het uitvoeringskrediet van €1.820.720,- uit de Algemene Reserve (dit is het eigen vermogen van een gemeente), voor de grondaankopen aan de Hanzeweg-Zuid, de aanleg van een verkeersontsluiting en de openbare inrichting van de oostelijk gelegen percelen.
  • Beschikbaarstelling van een gemeentelijke lumpsumbijdrage van €700.000,- euro uit de Algemene Reserve voor de sportverenigingen Flying Bikes te Kootwijkerbroek en Wielervereniging Tour de Force te Barneveld voor de verplaatsing van de beide sportverenigingen naar Hanzeweg-Zuid, om de realisatie van crossbanen en overige sportvoorzieningen, terreininrichting en parkeerplaatsen (deels gezamenlijk te gebruiken) daar mogelijk te maken. Een lumpsumbijdrage betekent dat het bedrag in één keer beschikbaar wordt gesteld.
  • Deze lumpsumbijdrage wordt aan de sportverenigingen beschikbaar gesteld als de gemeente redelijke zekerheid heeft verkregen over de verkrijging van een voldoende netto-opbrengst uit herontwikkeling van de vrijkomende locatie van Flying Bikes en omgeving. Dit geldt ook voor het resterende bedrag, behalve de grond.

Provinciaal toezicht

Vanwege de beoogde samenvoeging van gemeente Barneveld en gemeente Scherpenzeel heeft de gemeente te maken met de Wet Arhi (Wet Algemene Regels Herindeling). Onderdeel van de Arhi procedure is dat de Provincie goedkeuring dient te verlenen aan beoogde (nieuwe) investeringen die een beroep doen op de algemene reserve. Naar verwachting neemt de Provincie op 17 juni een besluit over dit voorgestelde uitvoeringskrediet. Ook met de gemeente Scherpenzeel wordt hierover overlegd.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email