Altijd Dichtbij !

Evaluatie lokaal uitvoeringsplan geweld in afhankelijkheidsrelaties

De gemeente Barneveld zet zich al jaren in om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het college van b en w heeft in dat kader het ‘lokale uitvoeringsplan geweld in afhankelijkheidsrelaties 2021’ geëvalueerd. Er is veel inzet op het onderwerp geweest; het merendeel van de activiteiten is uitgevoerd. Ook zijn er lopende projecten, die in 2022 een vervolg krijgen. In 2022 kiest de gemeente voor het verstevigen van het bestaande beleid. Bovendien krijgt het project ouderenmishandeling/financiële uitbuiting extra aandacht. Belangrijk is ook, dat alle betrokken partijen zich verantwoordelijk voelen en hun rol pakken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Naar aanleiding van het landelijke meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ zijn er regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Elke gemeente in de regio vertaalt die afspraken in een lokaal uitvoeringsplan. Het doel van het uitvoeringsplan is het eerder herkennen, signaleren, terugdringen en (structureler) aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deskundigheidsbevordering en een verbetering in de samenwerking met andere partijen zijn daarbij belangrijke elementen. Ook het beperken van de schade door geweld is een doel. Dat geldt ook voor het doorbreken van de cirkel van geweld (overdracht van generatie op generatie).

Barneveldse aanpak met aandachtsfunctionarissen

Uit de evaluatie blijkt dat een belangrijk onderdeel in de Barneveldse aanpak, het opleiden en bijscholen van aandachtsfunctionarissen is. Dit zijn professionals die getraind zijn in het herkennen van signalen van mishandeling en  het bespreekbaar maken van geweld. Er zijn inmiddels 105 getrainde aandachtsfunctionarissen uit 50 verschillende organisaties werkzaam in de gemeente Barneveld. Jaarlijks is er, naast bijscholing, ook een aantal netwerkbijeenkomsten waarin een thema wordt uitgediept. En via het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn er intervisiegroepen actief.

Negatieve spiraal doorbreken

Wethouder Hans van Daalen:” Ik vind het goed om te zien dat we met zoveel partijen aandacht hebben voor kindermishandeling en huiselijk geweld. (Kinder)mishandeling laat mij niet onberoerd.  Elk geval is er één teveel. Door geweld eerder te herkennen, signaleren en melden, doorbreken we een negatieve spiraal. Er is dan eerder hulp mogelijk. Zo wordt nog meer geweld voorkomen. Ik ben trots op het grote aantal aandachtsfunctionarissen dat we de afgelopen jaren hebben kunnen opleiden. Ondanks alle inzet blijft het aantal meldingen toch achter bij de verwachting. Samen met de Barneveldse gemeenschap en organisaties zullen we dus blijven strijden om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen.”

Inzet in 2022

In 2022 ligt de focus op het verstevigen van het bestaande beleid en de contacten met andere organisaties. Er zal weer inzet zijn op trainingen en bijscholing. Maar ook  komen er informatie-middagen, bijvoorbeeld voor de BOA’s (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Een lopend project dat extra aandacht krijgt, is de aanpak van ouderenmishandeling. Zo wordt er een ‘lokale alliantie’ tegen financiële uitbuiting (waaronder digitale criminaliteit) bij ouderen vormgegeven. Hierin zitten allerlei organisaties die betrokken (kunnen) zijn bij ouderen, zowel in het algemeen als op financieel vlak. Voorbeelden daarvan zijn notarissen, bewindvoering, Welzijn Barneveld, thuiszorgorganisaties enzovoorts. Zij gaan ervaringen, casuïstiek en kennis met elkaar delen. Dat draagt onder andere bij aan het eerder herkennen van ouderenmishandeling/financiële uitbuiting en het oplossen ervan.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email