Altijd Dichtbij !

Planvoorbereiding woonwerklandschap verder na resultaten stikstofonderzoek

Sinds de voorbereiding van het project Woonwerklandschap Verbindingsweg in Voorthuizen, is stikstof een belangrijke factor geweest. Vanwege de continue ontwikkeling van instructies, uitgangspunten en rekensoftware zijn de aanvankelijke berekeningen meermaals geactualiseerd. Het laatste onderzoek is recent afgerond. De conclusie luidt dat negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zijn uit te sluiten. Dat betekent dat de gemeente verder kan met de planvoorbereiding.

 

Onderzoeksconclusie

Het recentelijk afgeronde onderzoek is gebaseerd op de laatste inzichten, instructies en rekensoftware. De conclusie van het onderzoek luidt:

 

Op basis van de berekende stikstofemissies gedurende de aanleg- en gebruiksfase in het plan blijkt dat ten opzichte van de beoogde (nieuwe) situatie significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden kunnen worden uitgesloten. De berekende stikstofemissies in de nieuwe situatie worden volledig intern gesaldeerd met de referentiesituatie (de feitelijke bestaande planologische situatie) waardoor er geen sprake is van een verslechtering van stikstofgevoelige natuur als gevolg van de depositie die volgt uit de ontwikkeling van het plan.

 

Interne saldering

Interne saldering betekent dat dat de stikstofneerslag in de toekomstige situatie, dus ná de werkzaamheden én oplevering van het woonwerklandschap, ‘weggestreept’ kan worden tegen de uitstoot zoals deze in de huidige situatie is. 

 

Planning

Op basis van deze uitkomst van het stikstofonderzoek kan gemeente Barneveld verder met de planvoorbereiding. Momenteel wordt het stedenbouwkundig plan nader uitgewerkt. Zodra dit ontwerp gereed is stellen we het bestemmingplan op. We verwachten het ontwerp bestemmingsplan in het laatste kwartaal van 2021 ter inzage te leggen.

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email