Altijd Dichtbij !

Voorgenomen besluit: Be Active & Creative verder als zelfstandige stichting

 

Be Active & Creative (BA&C) is een belangrijke pijler in het bevorderen van beweeg- en sport-stimulering, cultuureducatie en -participatie en gezond en veilig opgroeien van jongeren. Het team werkte de afgelopen jaren als onderdeel van de gemeente Barneveld. Het college van B en W  van de gemeente Barneveld heeft in principe besloten om BA&C te verzelfstandigen. Dit voorgenomen besluit is gebaseerd op diverse onderzoeken die in de afgelopen bestuurs-periode hebben plaatsgevonden. De overgang naar een zelfstandige stichting is een principebesluit; het voornemen wordt nog voorgelegd aan de Ondernemingsraad van de gemeente.

 

Het college woog acht scenario’s af. Een  onafhankelijk onderzoeksbureau zette van deze acht scenario’s de voor- en nadelen op een rij. Het bureau deed dat onder andere na het doen van enquêtes en het houden van verdiepende  interviews met stakeholders binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. De scenario’s liepen uiteen van ‘alles houden zoals het is’, via ‘een gedeelte van het team verzelfstandigen’ naar ‘het team onderbrengen bij een maatschappelijke partner’ en ‘helemaal verzelfstandigen’. Het scenario van een nieuwe zelfstandige stichting kwam als meest wenselijke en goed haalbare optie naar voren. In dit scenario worden alle functies op het gebied van jeugd- en jongerenwerk, de buurtsportcoaches en de cultuurcoaches ondergebracht in een nieuwe zelfstandige stichting. Deze stichting krijgt een eigen bestuur en een eigen opdracht. Alle medewerkers komen in dit scenario in dienst bij de stichting.

 

Voordelen van de verzelfstandiging

Het college ziet verschillende belangrijke voordelen in het scenario van verzelfstandiging:.

  • Een zelfstandige stichting bevordert de ondernemersmentaliteit en de creativiteit van BA&C. BA&C zit dan niet meer vast aan allerlei gemeentelijke procedures en interne regels.
  • BA&C wordt niet opgeknipt. Het behoudt haar integrale karakter.
  • Als zelfstandige stichting krijgt BA&C een onafhankelijke positie in het maatschappelijke middenveld.
  • Er ontstaat een heldere opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie tussen gemeente en het team. Deze is in de huidige positie soms wat diffuus. 
  • Er is op dit moment geen voor de hand liggende samenwerkingspartner waarbij makkelijk en in de huidige vorm de aansluiting gevonden kan worden. Als zelfstandige stichting  wordt er wel samengewerkt met diverse maatschappelijke partners met soortgelijke doelen.

 

Regie en aansturing

In dit scenario voert de gemeente regie over de uitvoering en realisatie van de opdracht van het team. De dagelijkse aansturing ligt binnen de nieuwe stichting zelf. De sturing vanuit de gemeente komt tot stand door middel van een subsidierelatie en jaarlijkse verantwoording .

 

Het vervolg

Omdat het in feite gaat om een reorganisatie, legt het college het voorgenomen besluit eerst nog aan de Ondernemingsraad voor. Daarbij staat zorgvuldigheid rondom de positie van de medewerkers centraal. Voor de komende periode worden met Be Active & Creative prestatieafspraken gemaakt. Deze worden mede gebaseerd op de uitkomsten van een onderzoek dat momenteel loopt naar de behoefte aan (ondersteuning bij) sport- en cultuurparticipatie en -educatie. Ook de accenten en prioriteiten die het gemeentebestuur voor de nieuwe bestuursperiode zet, spelen daarbij een rol. De professionalisering en ontwikkeling van BA&C gaat de komende tijd ook verder. Daarin zijn de afgelopen tijd al verschillende stappen gezet. De gemeente huurt voor de verzelfstandiging een kwartiermaker in, die dit jaar de juridische, personele en financieringsaspecten uitwerkt. Het streven is een verzelfstandiging per 1 januari 2023

Share on facebook
Deel op Facebook
Share on twitter
Deel op Twitter
Share on whatsapp
Deel op Whatsapp
Share on email
Deel via Email